Érettségi tételek, témák

Helyesírási hibákért bocsi (nincs kevés), rövidítésekért is, tartalmi tévedésről lehet értesíteni!
Irodalom Nyelvtan Történelem

Petőfi verses nagyepikája

A nagykőrösi évek lírai és verses epikai alkotásai Arany János életművében

A mitizálás változatai Ady Endre költészetében

Az antik és a bibliai hagyomány megidézése Babits Mihály költészetében

Kosztolányi Dezső Számadás című kötetének gondolati-poétikai jellemzői

A társadalmi és a személyes lét válságának megjelenése József Attila költészetében

Egyéni és közösségi számvetés Berzsenyi Dániel költészetében

Szabó Lőrinc: Tücsökzene

Az anekdota mint epikai konvenció Mikszáth Kálmán novelláiban és regényeiben

Az újklasszicizmus: Radnóti Miklós eklogái

Elbeszélésmód és nézőpont Krúdy Gyula Szindbád-történeteiben

Németh László nőalakjai az Iszony és a Gyász című regények alapján

Nemes Nagy Ágnes poétikája a Napforduló verseskötet és szabadon választott esszék alapján

Kertész Imre: Sorstalanság

Spiró György: Csirkefej című drámája

A szent és a profán a középkor lírájában a himnuszoktól Villonig

A romantika természet-élménye és individuum-felfogása

Szophoklész thébai mondakört feldolgozó tragédiái

Ibsen drámái

Az 1984 –George Orwell negatív utópiája

A beszéd mint cselekvés

A nyelvi változás

A beszélgetés mint közvetlen személyközi kommunikáció

A tömegkommunikáció nyelvi sajátosságai

A szókészlet sajátosságai

A nyelvújítás

A sztenderd és a szaknyelv

A két- és többnyelvűség egyéni és társadalmi jelensége

A hangok egymásra hatása a beszédben

A szintagma mint nyelvi egység

A mellérendelő összetett mondatok tartalmi-logikai viszonyai

A kontextuális jelentés

Az ismeretterjesztő szöveg jellemzői

A szövegfonetikai eszközök

Szövegfajták a médiában

A nyilvános beszéd nem verbális összetevői és a megszólalás környezete

Az érvelés fajtái és módszerei

Az evokáció

A stílus jelentésközvetítő szerepe

A szöveg megjelenítésének képi világa

Görög demokrácia működése

Római köztársaság válsága

Kereszténység kialakulása

Humanizmus és reneszánsz

Honfoglaló magyarság társadalma és életmódja

Tatárjárás, Aranybulla, IV. Béla

Károly Róbert

Hunyadiak

Reformáció és ellenreformáció

Felvilágosodás

XIV. Lajos

Szatmári béke

Demográfiai változások a 18. sz-ban

Mária Terézia, II. József

Reformáció és barokk Mo-n

4 fő eszmeáramlat a 19. sz-ban

Ipari forradalom

Második ipari forradalom

Reformkor

Kiegyezés

Dualizmuskori társadalom

Gazdasági világválság

Nácizmus, Hitler

Bolsevizmus, Sztálin

Holocaust

Hidegháborús konfliktusok

Korea, Kuba, Szuez

Trianon és következményei

Bethlen-konszolidáció

2 vh közti társadalom

Revíziós politika

'45 utáni Mo története

Európai Unió

Mo politikai berendezkedése

Üzemszervezeti formák a közép –és újkori Eu-ban

A nagy földrajzi felfedezések és következményeik

A magyar gazdaság a dualizmus korában

Középkori városok

Életmód és mindennapok a szoc Mo-n

Magyar államalapítás

Párizs környéki békék

Parlamentáris dem -választási rsz

USA születése

Kereszténység2